Corona hulpmaatregelen voor het bedrijfsleven: Update

Nieuws

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft het kabinet een pakket maatregelen samengesteld, waarover wij u aan het begin van deze week hebben geïnformeerd. Inmiddels hebben er veranderingen plaatsgevonden in de maatregelingen en worden maatregelingen ook nog verder door de overheid uitgewerkt. Vandaar dat wij u met deze nieuwsbrief graag een update willen geven over de regelingen.

Uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen

Er verandert niets aan de maatregel dat er bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor diverse belastingen. Extra toegevoegd aan de versoepeling zijn de invorderingsrente en belastingrente, die tijdelijk worden verlaagd naar 0%.

Werktijdverkorting / Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Voor de regeling werktijdverkorting kunnen bij het ministerie van SZW geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in een nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling heet Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze NOW regeling wordt nog uitgewerkt en is nog niet opengesteld. Dit wordt spoedig verwacht. In het kort:

  • U verwacht een omzetdaling vanaf 1 maart van ten minste 20%
  • Bij het UWV kan voor 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd
  • De tegemoetkoming bedraagt max. 90% van de loonsom
  • Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming
  • De voorwaarde is dat er geen personeel wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode

Geen werktijdverkorting voor ZZP’ers, wel extra ondersteuning

Wij hebben u geïnformeerd dat u als ZZP’er een beroep kan doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een renteloze lening zijn via de gemeente. Naast deze regeling komt er  een tijdelijke, versoepelde regeling eveneens via de gemeente om ZZP’ers te ondersteunen voor levensonderhoud voor 3 maanden. De versoepeling betekent dat uw inkomen (waarbij geen sprake is van een vermogens- of partnertoets) wordt aangevuld tot het sociaal minimum en niet hoeft te worden terugbetaald. Ook deze regeling is nog niet opengesteld, maar wordt zo snel mogelijk verwacht bij uw gemeente.

Qredits

Qredits is een microkredietenverstrekker voor kleine en startende ondernemers, die via de bank moeilijk een financiering kunnen krijgen. Als tijdelijke corona maatregel kunnen ondernemers uitstel van aflossing aangeboden krijgen voor 6 maanden. De rente deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt deze maatregel.

Bijzondere sectoren

  • Er komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal voor land- en tuinbouwbedrijven. Daarmee staat het kabinet borg voor kredieten van agrarische ondernemers
  • Voor de cultuursector gaat het kabinet in overleg om lokale aanslagen, in het bijzonder de toeristenbelasting, in te trekken.
  • Voor de reisbranche en eet- en drinkgelegenheden wordt door het kabinet gewerkt aan een compensatieregeling.

Uiteraard is ons kantoor ook beschikbaar om u te helpen, te informeren en te begeleiden in deze coronacrisis.

Meer zoeken op: